Press Release - Dramatic Persona

04/05/2013 - 15/06/2013


Özlem Şimşek’in son dönem çalışmlarından oluşan yeni sergisi Cda-Projects’de 4 Mayıs’da açılıyor.

Video ve fotoğraf kullandığı çalışmalarında Batılılaşma ve Modernleşme sürecinde Türk resminde inşa edilen modern kadın imgesine dair  arkeolojik bir araştırma yapan Şimşek, yeni sergisinde 19. ve 20. yy'da bu kadın imgesinin kuruluş sürecinin arka planına odaklanarak bu sürece  etki etmiş olabilecek sembol ve ikonların bir araştırmasına girişiyor.

Arkaik mitler, minyatürler, pin-up'lar, antik heykeller ve dini figürlerin de dahil olmuş olabileceği bir sürecin izini özenle sürüyor. Kadın imgeleri, kostümler, çıplaklık meselesi, kimlik ve farklı sosyal gruplardan kadınları temsil eden resimler ve ressamların hayatları Türkiye tarihi ve toplumsal yapının değişimine de bir ayna tutuyor. İmge, form, anlam ve zamanlararası bir geçişlilikle şekillenmiş bu çok katmanlı yapı, sanatçı tarafından ayrıştırılarak başka birleşme olasılıklarına dair yeni öneriler oluşturuyor.

Ahu Antmen Özlem Şimşek’in çalışmalarına dair şöyle diyor:

“Şimşek bu sergisinde antik heykellerden ilk figürlü resimlere ve çıplaklara ve genel olarak Batı resminin belli başlı görsel kodlarını yansıtan temsillere yer vererek, Türkiye’de sanat tarihi birikiminin hangi kültürel zeminde kurulduğunu düşünmemizi istiyor.”

Antmen ayrıca parodik alıntıdan (temellük, kendine mal etme) sözederek şöyle devam ediyor:

“Özlem Şimşek, ‘Epik Ayartma’ başlıklı ilk sergisinde olduğu gibi “Dramatik Persona” adlı ikinci sergisinde de işte bu tanıdık stratejiyi kullanıyor. Ama Şimşek’in konusu, az önce de değindiğim gibi, Batılı veya Batılı olmayan pek çok sanatçının ana kaynağı olan Batı Sanat Tarihi, yani büyük kanon değil, ‘kendi’ sanat tarihi. Şimşek, sanat alanında Cumhuriyet öncesi ilk adımları atan Osman Hamdi, Abdülmecid Efendi gibi Osmanlı modernlerinden İbrahim Çallı, Nazmi Ziya, Namık İsmail gibi erken Cumhuriyet dönemi sanatçılarının belleğimize kazınmış klasik kadın imgelerini gözlerimizin önünde bir tür tableau vivant gibi canlandırıyor. Sanat tarihimizin bu belli başlı yapıtlarını kendi bedenini kullanarak, kendi kurguladığı ortamlar içinde yeniden üretiyor. Burada kılık değiştirme ve mekân kurgulama, bir metafor işlevi görüyor; Şimşek, yarattığı fotografik görüntülerin kurgu ve eğreti gerçekliğinde Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte kimlik inşa süreçlerinin sosyolojik ve psikolojik yansımalarına dikkat çekiyor. “

Özlem Şimşek'in yeni sergisi Dramatic Persona 04 Mayıs – 15 Haziran 2013 tarihleri arasında Mısır Apartmanı'ndaki Cda-Projects'de izlenebilir.

Özlem Şimşek , 1982, İstanbul

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü′nden mezun oldu. 2004 yılında İsveç Enstitüsü′nden aldığı burs ile Nordens Fotoskola′da belgesel fotoğraf eğitimi aldı. 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Fotograf Ana Sanat Dalı yüksek lisans programını ′1980 Sonrasında Türkiye′de Çağdaş Sanatta Bir İfade Olanağı Olarak Fotoğraf′ başlıklı tezi ile tamamladı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Sanatta Yeterlik programına devam etmektedir. Pek çok ulusal ve uluslararası karma sergide çalışmaları sergilenen sanatçının Dramatic Persona  Cda-Projects’ de açtığı ikinci kişisel sergisidir. Şimşek, İstanbul′da yaşıyor ve çalışıyor. Artist Pages
  - Özlem Şimşek

Exhibition Works