BASIN BÜLTENİ - Ben Sadece Bana Söyleneni Yaptım

26/03/2016 - 08/05/2016


Galeri Zilberman Extramücadele’nin galeriyle olan ilk sergisini duyurmaktan mutluluk duyar.� Sanatçynyn yeni çaly?malaryndan olu?an Ben Sadece Bana Söyleneni Yaptym isimli sergisi 26 Mart - 7 Mayys tarihleri arasynda galerinin ana mekanynda izlenebilecek.

1997’de hayali sipari?ler üzerine çaly?an bir proje olarak ba?layan Extramücadele, siyasi ve popüler olana verdi?i do?rudan referanslarla güncel ya?am kültürünün ele?tirisini keskin oldu?u kadar ince bir kavrayy?la ele alyyor. Sanatçynyn yeni dönem heykel ve yerle?tirmelerinden olu?an bu sergi, kadyn ve cezanyn ayrylmaz hale gelmi? ili?kisinden yola çykarak itaat etmeye, acymasyzly?yn ilk kanunlarynyn yazyly oldu?u arkaik kitaplara ve insany kölele?tiren borç kavramyna do?ru bir yolculuk yapyyor.

Sanatçy küresel oldu?u kadar bölgesel konulary da kendine has sanatsal bir dille yeniden yorumluyor. Bilinen kutsallary ters yüz ederek insanlyk için yenilerini tanymlyyor. Kadyn, tüm simgeselli?iyle sergiye nüfuz ederken, inanç, ideoloji ve sosyal konular altynda toplanan ba?lyklar, sergiye adyny verenbir �zincirin parçalary gibi birbirine eklemlenerek sonsuz esaretin kaygan zeminini hazyrlyyor.

Bir büyük özgürlük yanylsamasyyla gelen neoliberal ekonomilerin dayatty?y tüketim kültürünün kutsady?y dünyanyn toplam borcu, bol syfyryyla yeni kutsaly olu?turuyor. Borcuna göre konum belirleyen günümüz insany, bu yeni biat içerisinden çyky?yny farkly bir itaatte aryyor. Bu itaat gerek cinsiyetler arasy e?itsizlik gerek de geçmi? ve günümüze ait inanç referanslaryyla birbirinin içine geçerek ?ekil ve yer de?i?tiriyor.

Sanatçy bu sergiyle ilgili ?unlary aktaryyor:

“Borcun kutsal oldu?u, itaatin huzur verdi?i, farklylyklaryn cemaat gücüyle ezildi?i, cezanyn egemeni belirledi?i bu cehennem alemin en sefil yaraty?y ise binlerce senedir kadyn...

Bu cehennemde mesuliyet almadan günlerini dolduranlar için bu alemi, bir gül bahçesi zannetmek hiç de zor de?il. Ne de olsa vakti geldi?inde ‘ben sadece bana söyleneni yaptym’ diyebilecek olmanyn lanetli huzuru var kalplerinde. Yoksa kalp yerine vicdan my demeliydik? Fakat içgüdüsel isteklerini doyuramayan ve dolayysyyla haz ile ilgili geli?imini tamamlayamamy? bu hasta kalabaly?yn vicdany olabilir mi? Evet, a?k ve matemati?i bir araya getirmek ?iirsel ve devrimci bir arzu, fakat 2015’te Türkiye’de ?iddetten ölen kadynlaryn sayysy 289 ve dünyanyn toplam borcu ise 230 trilyon dolar.”

Çizgisel bir anlatynyn kendi uzamyny olu?turdu?u, fikir ve ça?ry?ymlaryn yan yana gelerek sessizce çarpy?ty?y bu seçki, bir büyük çökü? fikrinin altyny ne?eyle çiziyor. Syradan, i?levlerinden emin oldu?umuz nesneler kendilerine ait olmayan sahici masallar anlatyrken, birazdan aya?ynyn altyndan çekilecek halydan habersiz izleyiciyi dinlemeye davet ediyor.

Extramücadele

Extramücadele (Ystanbul, 1970) Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Tasarym Ana Sanat Daly’ndaki e?itimini 1998 senesinde tamamlamy?tyr. Sanatçy Ystanbul’da ya?amakta ve çaly?maktadyr. Gerçekle?tirdi?i son dönem ki?isel sergileri: Volta 11, Basel, 2015; Gökyüzünde Tanry Yok Ku?lar Var (Galeri NON, Ystanbul, 2014); Bunu Ben Yapmadym Siz Yaptynyz (Galeri NON, Ystanbul, 2010); karma sergiler: Ystanbul:Passion, Joy, Fury, MAXXI 21. Yüzyyl Sanatlary Ulusal Müzesi, Roma, Ytalya 2015; Minör Kahramanlyklar (Galeri Zilberman, 2015), Objets Trouves, Delvoyeurs (Galeri Didier Claes, Brüksel, 2015), Black & White (Van Abbe Museum, Eindhoven, 2013 ve Museum of Modern Art, Var?ova, 2011), The 13th Biennial of Art: Pure Expression (Syrbistan, 2008) ve 10. Ystanbul Bienali (Ystanbul, 2007).Sanatçı Sayfaları
  - Memed Erdener

Sergideki Çalışmalar